processing...

KARLO MOTORS PRIVĀTUMA POLITIKA

 

IEVADS

SIA “Karlo Motors” ir juridiska persona, reģistrācijas nr LV40003567339, adrese Vecā Biķernieku iela 3, Rīga, LV-1079. 

 

Savas darbības ietvaros mēs vācam un izmantojam ar jums saistītus personas datus ar mērķi, lai sniegtu jums labākus pakalpojumus, konsultācijas un risinājumus, kā arī izpildītu ar jums slēgtos līgumus.

Jūsu datus un privātumu mēs aizsargājam atbilstoši visiem noteikumiem, kas paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto personas datu drošu apstrādi, uzņēmums Karlo Motors ir ieviesis apstrādes noteikumus, administratīvos noteikumus un citus, ar IT saistītus un fiziskus, datu aizsardzības līdzekļus.

Drošas personas datu apstrādes līdzekļi attiecas uz visām izmantojamām informācijas sistēmām, cilvēku darbības procesiem, kā arī darbiniekiem, patērētājiem, klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un dažādām citām trešām pusēm, kam ir piekļuve uzņēmuma Karlo Motors apstrādātajiem personas datiem.

Šajos privātuma nosacījumos ietvertā informācija attiecas uz fizisku personu personas datiem, bet neattiecas uz uzņēmumu vai citu juridisku personu vai organizāciju datiem. Šī informācija attiecas arī uz visiem aroda un profesionālās darbības veicošo fizisko personu (piem., uzņēmumu vai organizāciju darbinieku) personas datiem. Ja jūs sazināties ar mums kā juridiskas personas pārstāvis, mēs reģistrējam un izmantojam arī personas datus attiecībā uz jums.

 

KĀDĒĻ MĒS VĀCAM UN IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

Mēs vācam un izmantojam jūsu datus ar mērķi, lai sniegtu jums labākos ieteikumus un risinājumus, izpildītu ar jums slēgtos līgumus un ievērotu pienākumus, kas noteikti likumos attiecībā uz personas datu vākšanu un glabāšanu.
Tas nozīmē, ka mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus:
•    ja jūs esat slēdzis līgumu ar mums vai arī apsverat tā slēgšanu;
•    lai noskaidrotu, ar kādiem nosacījumiem sniegt pakalpojumus un pārdot preces;
•    lai sniegtu Klientam adresētu piedāvājumu;
•    lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas;
•    lai klientu ērtībām sniegtu pakalpojumus un informāciju (piem., attiecībā uz ražotāja kampaņām);
•    lai nodrošinātu likumīgo interešu realizēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem attiecībā uz datu aizsardzību;
•    ja esat sniedzis mums piekrišanu par savu personas datu izmantošanu;
•    ja tas ir mūsu juridisks pienākums, kas var izrietēt, piemēram, no šādiem tiesību aktiem:
            - Saistību tiesību likums;
            - Nodokļu administrācijas likums;
            - Grāmatvedības likums;
            - u. c.
•    ja tas ir nepieciešams saskaņā ar uzņēmuma Karlo Motors likumīgām interesēm, tostarp tiesību pārkāpumu vai zaudējumu novēršanai, IT sistēmu vai maksājumu drošības stiprināšanai, vai tiešā mārketinga nolūkos. Mēs to darām tikai tādā gadījumā, ja mūsu atbilstošās intereses ir acīmredzami nozīmīgākas par jūsu interesēm aizsargāt savu personas datus;
•    ja jūs sazināties ar mums kā juridiskas personas pārstāvis, tad atkarībā no mūsu saziņas satura un apmēra mēs varam apstrādāt jūsu personas datus šādiem nolūkiem:
     - savu līguma saistību izpildei un pakalpojumu sniegšanai Klientiem;
     - spēkā esošo tiesību aktu izpildei;
     - pārvaldības nolūkiem, t. sk. mūsu sistēmu, platformu un citu digitālu risinājumu nodrošināšanai, atbalstīšanai un uzturēšanai;

    - pienācīgas drošības nodrošināšanai, apmeklējot mūsu telpas;
    - noziegumu novēršanai nepieciešamo pārbaužu veikšanai.

 

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN IZMANTOJAM?

 

Ikdienas uzņēmējdarbības gaitā mēs, uzņēmums Karlo Motors, apstrādājam dažādus personas datus, tai skaitā:

 

Īpašu kategoriju personas dati
Savas uzņēmējdarbības gaitā uzņēmums Karlo Motors nevāc personas datus par rases vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, ticību vai filozofiskām pārliecībām, piederību arodapvienībām, ģenētiskos datus, biometriskos datus fizisku personu unikālai identificēšanai, veselības datus vai datus par fiziskas personas seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.

 

Uzņēmējdarbības gaitā uzņēmums Karlo Motors vāc īpašu kategoriju personas datus tikai tādā gadījumā, ja tiem mums ir nepieciešami, lai sniegtu jums konsultāciju saistībā ar pakalpojuma sniegšanu vai piedāvātu jums pakalpojumus. Īpašu kategoriju personas datu apstrādei mēs prasām no jums nepārprotamu piekrišanu, izņemot, ja likumā noteikts, ka mums ir tiesības apstrādāt īpašu kategoriju personas datus bez jūsu piekrišanas (piem., savu prasību tiesiskai īstenošanai).

 

Mēs varam vākt arī citus personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums konkrētus pakalpojumus vai tas ir prasīts tiesību aktos saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, t. sk. šādu darbību veikšanai:
•    klientu pārvaldība, konsultēšana un lietvedība;
•    kreditēšanas iespēju izvērtēšana;
•    mūsu pakalpojumu un darbības attīstīšana un vadīšana;
•    pakalpojumu mārketings;
•    personu identitātes noteikšana un kontrole;
•    parādu atmaksas pieprasīšana;
•    jūsu un uzņēmuma Karlo Motors aizsardzība pret krāpšanu;
•    atbilstības nodrošināšana attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un to prasību izpilde.

 

Mēs vācam datus tieši no jums vai sekojot jūsu darbībām, piemēram, ja jūs:
•    aizpildāt pieteikumu pakalpojumu saņemšanai vai citu veidlapu;
•    iesniedzat mums dokumentus papīra formā vai izmantojot elektronisko saziņu;
•    zvanāt mums. Veicot telefona zvana ierakstu, mēs jums par to paziņojam;
•    izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mobilo lietotni un pakalpojumus;
•    piedalāties mūsu klientu aptaujās vai reklāmas kampaņās.

 

Mūsu iespējas sniegt jums konsultācijas un piedāvāt labākos risinājumus ir lielā mērā atkarīgas no tā, cik labi mēs pazīstam jūs. Tādēļ ir svarīgi, ka jūs mums sniegtu pareizu un precīzu informāciju, kā informētu mūs par tās izmaiņām.

Mēs glabājam jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams atbilstošajam mērķim, kura dēļ mēs esam vākuši un izmantojuši jūsu datus.

 

TREŠĀS PERSONAS UN JŪSU PERSONAS DATI

 

Personas dati, kas saņemti no trešām personām
Mēs reģistrējam un izmantojam personas datus, kas ir iegūti no trešām personām, piemēram:
•    no kāda nacionāla reģistra, uzņēmumu reģistra, iedzīvotāju reģistra vai cita publiska avota vai reģistra. Šos datus mēs vācam un izmantojam, piemēram, datu precizitātes pārbaudīšanai;
•    no kredītaģentūrām un kavēto maksājumu reģistra. Šos datus mēs vācam un izmantojam kreditēšanas iespēju novērtēšanai. Datus mēs atjauninām regulāri;
•    no uzņēmuma Karlo Motors biznesa partneriem, ja mums ir jūsu piekrišana vai ja tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem.

Trešās personas, kurām mēs izpaužam jūsu personas datus
Dažos gadījumos mēs varam atklāt jūsu personas datus trešām personām:
•    ja jūs esat lūdzis(-gusi) mums to darīt;
•    ja ar likumu tas ir prasīts vai atļauts;
•    ja jūs esat devis(-usi) mums iepriekšēju piekrišanu;
•    ja jūs nepildāt saistības, kuras esat uzņēmies(-usies) attiecībā uz Karlo Motors, tādā gadījumā mēs varam nodot jūsu personas datus kredītvērtējuma aģentūrām un reģistriem;
•    ja tas ir nepieciešams IT sistēmu attīstīšanai, atbalstam un uzturēšanai.

Ar jūsu piekrišanu veicot personas datu nosūtīšanu datu apstrādātājiem, kas atrodas trešās valstīs (t. i. ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas), mēs nodrošinām jūsu tiesību aizsardzību un to, ka šādas datu nosūtīšanas gadījumā jūsu personas datu aizsardzība tiek saglabāta tādā līmenī, kas atbilst Eiropas Komisijas atzītiem nosacījumiem.

 

PROFILĒŠANA UN AUTOMATIZĒTI LĒMUMI

 

Profilēšana
Uzņēmums Karlo Motors neveic jūsu personas datu automatizētu apstrādi, kuras mērķis būtu personas datu apstrāde, lai novērtētu, analizētu un prognozētu ar fizisku personu saistītus noteiktus personas aspektus, jo īpaši tādus aspektus, kas ir saistīti ar atbilstošās fiziskās personas darba ienākumiem, ekonomisko stāvokli, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

 

Automatizēta lēmumu pieņemšana
Uzņēmums Karlo Motors neveic jūsu personas datu automatizētu apstrādi, kuras mērķis būtu izvērtēt jūsu personas datus, lai pieņemtu lēmumus, kas varētu ierobežot jūsu tiesības un brīvības.

 

JŪSU TIESĪBAS

 

Tiesības piekļūt saviem personas datiem
Jums ir iespēja piekļūt attiecībā uz jums vāktiem un izmantotiem personas datiem, to izcelsmei un izmantošanas mērķiem. Jums ir iespēja iegūt informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam jūsu datus un kam un cik lielā mērā tos nododam. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem var tikt ierobežotas saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, citu personu tiesībām uz to privātuma aizsardzību, kā arī mūsu darbības vajadzībām. Mūsu zinātība, komercnoslēpumi, iekšējie novērtējumi un materiāli arī var tikt iekļauti starp tādu informāciju, kam nav iespējams piekļūt.

 

Tiesības iebilst
Jums ir tiesības sniegt iebildumus pret jūsu personas datu apstrādi, tostarp arī ja mēs pamatojam datu apstrādi ar mūsu likumīgām interesēm.

Jums ir arī tiesības aizliegt izmantot jūsu personas datus tiešajam mārketingam.

 

Tiesības labot vai dzēst datus
Ja jūsu dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neatbilstoši, jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem un tiesībām, kas attiecas uz datu apstrādi.

 

Tiesības ierobežot datu izmantošanu
Ja konstatējat, ka dati, ko mēs esam vākuši attiecībā uz jums, ir nepareizi, vai ja esat sniedzis(-gusi) iebildumu pret datu izmantošanu, jūs varat prasīt, lai mūsu veiktā datu izmantošana aprobežotos tikai ar to glabāšanu. Izmantošanu aprobežo ar glabāšanu, līdz ir iespējams noteikt datu precizitāti vai pārbaudīt, vai mūsu likumīgās intereses ir nozīmīgākas par jūsu interesēm.

Ja jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, jūs varat tā vietā pieprasīt, lai mēs datu izmantošanu aprobežotu ar to glabāšanu. Ja dati, kas vākti attiecībā uz jums, ir mums nepieciešami tikai ar mērķi īstenot tiesiskās prasības vai aizstāvēt tās, tad jūs varat pieprasīt, lai datus neizmantotu citiem mērķiem, izņemot to glabāšanu. Tomēr mums var būt tiesības izmantot datus arī citā veidā, ja tas ir nepieciešams, lai īstenotu prasījumus, vai gadījumā, ja esat tam devuši piekrišanu.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja datu izmantošanai ir nepieciešama jūsu piekrišana, jūs jebkurā laikā varat šo piekrišanu atsaukt. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja atsaucat piekrišanu, mums var nebūt iespējams sniegt jums noteiktus pakalpojumus. Turklāt mēs turpinām izmantot jūsu personas datus, piemēram, ar jums slēgta līguma izpildes nolūkos vai pamatojoties uz tiesību aktu prasībām.

 

Tiesības uz datu pārnesamību
Ja mēs izmantojam datus ar jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz vienošanos un datu apstrāde ir automatizēta, jums ir tiesības saņemt jūsu sniegto datu elektronisku kopiju mašīnlasāmā formātā.

 

Tiesības

Īstenošana

Tiesības dot piekrišanu datu apstrādei

Piekrišana tiek prasīta tūlīt, tiklīdz tiek vākti dati (ja dati tiek vākti tieši no jums), vai viena mēneša laikā (ja dati tiek vākti no trešās personas)

Tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei

Tūlītēji, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā

Tiesības piekļūt datiem

Viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas

Tiesības uz datu labošanu

Viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas

Tiesības uz dzēšanu, “tikt aizmirstam”

Tūlītēji, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Tūlītēji, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā

Tiesības uz datu pārnešanu

Atbilstoši iesniegtam pieteikumam, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā

Tiesības iebilst

Procedūra tiek sākta līdz ar iebilduma saņemšanu, atbilde par to ne vēlāk kā 14 dienu laikā

Tiesības saistībā ar datu automatizētu apstrādi vai profilēšanu

Atbilstoši iesniegtam pieprasījumam, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā

Pārskata tabula par tiesību īstenošanas laikposmu

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA (cookies)

 

Uzņēmums Karlo Motors savā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek lejupielādēti jūsu ierīcē, ja jūs apmeklējat kādu no mūsu vietnēm.

Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs sniedzat piekrišanu sīkdatņu izmantošanai atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat sīkfailu izmantošanai, jums ir iespēja konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai dators nesaglabātu sīkdatnes. Tādā gadījumā tomēr mēs nevaram garantēt, ka visas mūsu vietnes funkcijas darbosies pareizi. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatņu pārvaldīšanu un atspējošanu, skatiet tīmekļa vietni http://www.allaboutcookies.org/.

Izmantojot sīkdatnes, mēs varam uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sīkdatnes statistikas datu vākšanai, vietnes apmeklētāju vēlmju saglabāšanai, reklāmu parādīšanai.

Apmeklējot uzņēmuma Karlo Motors tīmekļa vietni, jūsu ierīcē var tikt saglabātas sīkdatnes arī no mūsu datu analīzes un reklāmas partneriem (Google Analytics, Facebook, YouTube, u. c.)

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

 

Uzņēmums Karlo Motors glabā personas datus tikai strikti saskaņā ar minimālo nepieciešamo laiku. Personas dati, kuru glabāšanas termiņš ir beidzies, tiek iznīcināti, izmantojot atbilstošo labāko praksi.

Uzņēmums Karlo Motors nodrošina personas datu aizsardzību, piemērotu personas datu drošību, tostarp pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, kā arī nejaušu nozaudēšanu, izdzēšanu vai sabojāšanu, izmantojot piemērotus tehniskus vai organizatoriskus līdzekļus.

Piekļuvi personas datiem iegūst tikai apstrādātāji, kam ir nepieciešamās tiesības šim nolūkam, un tikai tādā apmērā, kas ir vajadzīgs likumīgo interešu īstenošanas mērķa labad.

Uzņēmums Karlo Motors apliecina, ka ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošās personas datu aizsardzības prasības. Karlo Motors veic visu iespējamo, lai aizsargātu personas datus. Mēs apstrādājam personas datus tikai konkrētiem un likumīgiem nolūkiem un tikai tādā apmērā, ciktāl tas vajadzīgs šiem nolūkiem. Tādu pašu vērtību ievērošanu mēs prasām no saviem sadarbības partneriem, lai tiktu ievēroti mūsu datu apstrādes noteikumi.

Ja saistībā ar personas datiem notiek jebkāds incidents, uzņēmums Karlo Motors veic visus vajadzīgos pasākumus, lai mazinātu sekas un risku attiecībā uz līdzīgu apdraudējumu nākotnē.

 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PAZIŅOJUMIEM

 

Paziņojumi ir piedāvājumi, kas tiek nosūtīti klientam pa saziņas kanāliem un par ko uzņēmums Karlo Motors uzskata, ka tie var ieinteresēt klientu.

No paziņojumiem var jebkurā brīdī atteikties. Atteikties no apkārtraksta ir iespējams, nospiežot uz vēstules beigās esošās saites. Lai atteiktos no citiem paziņojumiem, lūdzu, nosūtiet ziņu uz e-pasta adresi info@karlomotors.lv

Piesakoties uz apkārtrakstu, jūs sniedzat piekrišanu jūsu personas datu glabāšanai un apstrādei atbilstoši mūsu noteikumiem. Personas dati netiek izpausta trešām pusēm.

Uzņēmums Karlo Motors rīkojas ar jūsu personas datiem atbilstoši ES datu aizsardzības un citiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot ziņu uz adresi info@karlomotors.lv

 

 

ŠO NOTEIKUMU GROZĪJUMI

 

Vajadzības gadījumā uzņēmums Karlo Motors veic grozījumus privātuma nosacījumos. Grozījumu iemesls var būt pakalpojumu un darbības attīstība, kā arī tiesību aktu izmaiņas. Iesakām regulāri iepazīties ar spēkā esošajiem nosacījumiem mūsu tīmekļa vietnē.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA UN SŪDZĪBU IESNIEGŠANA

 

Ja jums rodas jautājumi par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai arī par to, kā mēs vācam un izmantojam personas datus, vai arī jūs neesat apmierināts(-a) ar veidu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat sazināties ar mums.

Jūs varat ar mums sazināties:

 

Šī SIA "Karlo Motors" privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 24.maija. 

/